Uitsluiting van
beroeps-
aansprakelijkheid

Uitsluiting van beroepsaansprakelijkheid

 

In de Algemene Voorwaarden wordt onder artikel 13 vermeld, wanneer beroepsaansprakelijkheid is uitgesloten.

Hiervan is sprake bij:

  • Door client onjuist en/of onvolledig verstrekte gegevens/informatie
  • Opschorting van werkzaamheden als gevolg van niet tijdige betaling van declaraties
  • Door derden verrichte werkzaamheden

Beperking beroepsaansprakelijkheid

Ook vermeldt artikel 13 tot welk bedrag beroepsaansprakelijkheid wordt beperkt, dit wordt volledigheidshalve opgenomen.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er  sprake is van opzet of grove schuld.

Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook iet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak, in verband waarmee de schade is ontstaan aan het kantoor is betaald, met een maximum van € 5.000,=.